96/443/JHA: Спільна Дія від 15 липня 1996 року, прийнята Радою Європейського Союзу на підставі статті K.3 Договору про Європейський союз, щодо протидії расизму і ксенофобії

Липень 12, 2012

Офіційний Вісник L 185 , 24/07/1996 P. 0005 - 0007

Офіційний Вісник L 185 , 24/07/1996 P. 0005 - 0007

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

керуючись статтею K.3 частиною 2 пунктом (b) Договору про Європейський Союз,

зважаючи на ініціативу Королівства Іспанії,

зважаючи на те, що держави-члени визнають прийняття правил у галузі протидії расизму і ксенофобії їхнім спільним інтересом, відповідно до статті K.1 частини 7 Договору;

зважаючи на те, що необхідно взяти до уваги рішення щодо расизму і ксенофобії, прийняті Європейською радою 24 і 25 червня 1994 року в Корфу, 9 і 10 грудня 1994 року в Ессені, 26 і 27 червня 1995 року в Каннах та 15 і 16 грудня 1995 року в Мадриді;

зважаючи на те, що Консультаційна комісія з питань расизму та ксенофобії, створена Європейською радою в Корфу, прийняла рекомендації;

беручи до уваги те, що, попри докладені державами-членами зусилля останніх років, число злочинів на ґрунті расизму і ксенофобії дедалі зростає;

занепокоєна розбіжностями між окремими системами кримінального права стосовно визначення покарання за деякі види расистських і ксенофобських вчинків, розбіжностями, що стають на заваді міжнародному судовому співробітництву;

визнаючи те, що міжнародна співпраця між усіма державами, включаючи ті, які на внутрішньому рівні не потерпають від проблеми расизму і ксенофобії, необхідно, щоб не допустити використання винуватцями таких правопорушень факту різної кваліфікації расистської і ксенофобської діяльності різними державами, переїжджаючи з однієї держави до іншої, з метою втечі від кримінального переслідування чи уникнення відповідальності, таким чином, не полишаючи власної діяльності в умовах безкарності;

наголошуючи на тому, що право на свободу вираження поглядів передбачає певні обов’язки та зобов’язання, зокрема щодо дотримання прав інших осіб, відповідно до статті 19 Міжнародного Пакту ООН про громадянські і політичні права від 19 грудня 1966 року;

повна рішучості гарантувати дотримання, в першу чергу, статей 10 і 11 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 року, у відповідності до їхнього загального гуманітарного смислу;

бажаючи продовжити роботу, розпочату в структурі Розділу VI Договору 1994 року стосовно кримінальних аспектів боротьби з расизмом і ксенофобією,

ПРИЙНЯЛА ТАКУ СПІЛЬНУ ДІЮ:

РОЗДІЛ I

A. В інтересах боротьби з расизмом і ксенофобією кожна з держав-членів візьме на себе зобов’язання, згідно із визначеною у Розділі II процедурою, забезпечити ефективну судову співпрацю щодо правопорушень, які виражаються у перелічених нижче категоріях дій, і, за необхідності для такої співпраці, переконатися в тому, що такі дії карають як кримінальні правопорушення, або, в разі протилежного і в очікуванні на прийняття всіх необхідних положень, відступити від принципу «подвійної криміналізації» таких дій:

(a) публічний заклик до дискримінації, насильства або расової ненависті щодо групи осіб або члена групи, визначених через колір, расу, релігію або національне чи етнічне походження;

(b) публічне виправдання з расистською чи ксенофобською метою злочинів проти людства та порушень прав людини;

(c) публічне заперечення злочинів, передбачених статтею 6 приєднаного до Лондонської угоди від 8 квітня 1945 року Статуту Міжнародного військового трибуналу, якщо таке заперечення поєднане з презирливим ставленням чи приниженням певної групи або осіб, визначених через колір, расу, релігію або національне чи етнічне походження;

(d) поширення чи розповсюдження серед громадськості брошур, малюнків чи інших матеріалів, в яких виражені расистські чи ксенофобські погляди;

(e) участь в таких діях груп, організацій чи асоціацій, що включають дискримінацію, насильство або расову, етнічну чи релігійну ненависть.

B. Під час розслідування та/або судового розгляду правопорушень, які виражаються в перелічених у пункті А категоріях дій, кожна з держав-членів, згідно з Розділом II, покращить судову співпрацю в таких питаннях і вживатиме необхідні заходи для:

(a) арешту та конфіскації призначених для поширення серед громадськості брошур, малюнків чи інших матеріалів, в яких виражені расистські чи ксенофобські погляди, якщо такі матеріали поширюють на території держави-члена;

(b) визнання того, що перелічені у пункті А категорії дій не становлять політичного злочину і не виправдовують ігнорування взаємної юридичної допомоги;

(c) надання інформації іншій державі-члену, аби остання була в змозі ініціювати, згідно з її законодавством, судовий розгляд або процедуру конфіскації тоді, коли брошури, малюнки чи інші матеріали, в яких виражені расистські чи ксенофобські погляди, зберігають у державі-члені з метою розповсюдження чи поширення в іншій державі-члені;

(d) заснування контактних постів в державах-членах, які відповідатимуть за збирання і обмін всією інформацією, яка може виявитися корисною під час розслідування і судового розгляду обвинувачень у протиправних діях, що узагальнені у перелічених в пункті А категоріях,.

C. Жодне положення цієї Спільної Дії не може бути інтерпретоване як перешкода у виконанні зобов’язань, що їх держави-члени несуть відповідно до перелічених нижче міжнародних правових інструментів. Держави-члени мають втілювати цю Спільну Дію у відповідності до цих зобов’язань, вживаючи означення і принципи, властиві:

  • Європейській конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 року,

  • Конвенції про статус біженців від 28 липня 1951 року, зміненої і доповненої Нью-Йоркським протоколом від 1 січня 1967 року,

  • Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 року,

  • Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 7 березня 1966 року,

  • Женевським конвенціям від 12 серпня 1949 року та Протоколам I і II до цих Конвенцій від 12 грудня 1977 року,

  • Резолюціям 827(93) та 955(94) Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй,

  • Резолюції Ради від 2 листопада 1995 року про захист свідків у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю (1), у разі кримінального переслідування за вчинення дій, категорії яких перелічені в пункті А, якщо свідків викликано з іншої держави-члена.

РОЗДІЛ II

Кожна держава-член має висунути на розгляд компетентної владної інстанції належні пропозиції для імплементації цієї Спільної Дії з метою їх прийняття.

Рада надаватиме підтримку під час виконання державами-членами їхніх зобов’язань за цією Спільною Дією, враховуючи декларації у додатках, до кінця червня 1998 року.

Текст цієї Спільної Дії та декларації у додатках, затверджені Радою, а також ті, що без обмежень можуть додаватися для приєднання до цієї Спільної Дії державами-членами, не згаданими в деклараціях, публікуватимуть в Офіційному Журналі.

Вчинено в Брюсселі, 15 липня 1996 року.

Для Ради

Президент

Д. СПРІНГ

(1) OJ No C 327, 7. 12. 1995, p. 5.

ДОДАТОК

ДЕКЛАРАЦІЇ, ЗГАДАНІ В РОЗДІЛІ II

1. Декларація грецької делегації щодо Розділу I.B (b):

‘Греція тлумачить Розділ I.B (b) в світлі тих положень її Конституції, що забороняють будь-яку діяльність проти осіб, котрі потерпають від переслідувань на політичному ґрунті.`

2. Декларація французької делегації щодо Розділу I.C, п’ятого абзацу:

‘Франція зазначає, що Додатковий Протокол І від 8 липня 1977 року до Женевських конвенцій 1949 року не може бути застосований до неї, оскільки Франція ані ратифікувала, ані підписала цей інструмент, і що цей Протокол не можна сприймати як трансляцію міжнародного звичаєвого права, застосовного під час збройних конфліктів.`

3. Декларація британської делегації щодо Розділу I:

‘Британська делегація заявляє, що задля застосування Спільної Дії Великобританією, беручи до уваги положення і загальні принципи кримінального законодавства Королівства, Великобританія застосовуватиме Розділ І, частину А, пункти від (а) до (е) з посиланнями до них в тих випадках, коли зазначена діяльність буде погрозою, зловживанням чи образою і виконуватиметься з наміром розпалення расової ненависті або наближатиметься до цього.

Це може включати, згідно з Розділом I. частина B та Розділом ІІ, уповноваження відповідних владних установ Великобританії здійснювати обшуки і вилучення брошур, малюнків чи інших матеріалів в Британії, що призначені для розповсюдження в іншій державі-члені, і які могли б розпалювати там расову ненависть.

У разі виникнення пов’язаних із застосуванням даної декларації ускладнень, Великобританія контактуватиме з відповідною державою-членом для обговорення плану вирішення проблем, що виникли.`

4. Декларація данської делегації щодо Розділу І:

‘Данська делегація заявляє, що задля застосування Спільної Дії в Данії, беручи до уваги положення і загальні принципи її кримінального законодавства, Данія застосовуватиме Розділ І, частину А, пункти від (а) до (е) з посиланнями до них в тих випадках, коли зазначена діяльність буде погрозою, образою чи приниженням.`

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter
Останні публікації

Результати дослідження поінформованості ЛГБТ-спільноти та запрошення до участі в онлайн-курсі

Художница Алевтина Кахидзе: Клубника Андреевна и постановление http://www.sbu.gov.ua/sbu/cont

Художница Алевтина Кахидзе нарисовала историю своей  мамы, которая не может выехать из-под обстрелов в Донецкой области в безопасную часть Украины, так как для этого нужно подать документы на разрешение пересечения линии столкновений (см. временный порядок выезда на сайте СБУ) и затем долго ожидать его получения.
Правозащитные организации уже предупреждали о незаконности и опасности подобной практики.

ДОВІДКА ЩОДО ОТРИМАННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

ДОВІДКА ЩОДО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ПЕРЕБУВАННЯ В УКРАЇНІ

ДОВІДКА ЩОДО ОТРИМАННЯ ПОСВІДКИ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

ДОВІДКА ЩОДО ОТРИМАННЯ ПОСВІДКИ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ

Правозахисники у правовому полі, що стискається: Приклад України

(Виступ Максима Буткевича на заході Frontline Defenders у Раді ООН з прав людини, 10 березня 2014 р.)

 Коли планувався цей захід, на якому мені випала честь виступати, ситуація в моїй країні - Україні - вже почала привертати увагу світової спільноти. Втім, наразі, ситуація серйозно змінилася. Українці не лише пройшли через масові громадянські протести, жорстокі вуличні протистояння, вбивства людей, які виборювали свої права і свободи, падіння попереднього режиму, - але й зробили перші кроки в побудові нової, більш демократичної країни, і зіткнулися з іноземною воєнною окупацією.

Що Заходу потрібно знати про крайніх правих на Евромайдані

Блог Антона Шеховцова

Джерело

Багато хто на Заході запитує про участь українських радикальних націоналістів на київському Евромайдані. Деякі нібито ліві сайти як World Socialist Web Site (Світова Соціалістична Мережа) опублікували відверту брехню щодо Евромайдану та ролі крайніх правих у цих протестах: ці сайти намагаються ублажити російських імперіалістів, які щодня роблять все, щоби позбавити Україну її слабкої незалежности.

Закрити кримінальне провадження проти фальсифікаторів порносправи не вийшло

Напередодні Нового року, 30-го грудня, суддя Вишар І.Ю. скасував постанову Вінницької обласної прокуратури про закриття кримінального провадження за фактом притягнення завідомо невинуватого Дмитра Гройсмана до кримінальної відповідальності за ст. 372 Кримінального кодексу.

Заява Проекту «Без Кордонів» та Мережі меншин Східного партнерства стосовно ситуації з правами меншин в Україні, зокрема у сфері злочинів на ґрунті ненависті та відповідних дій держави в даному напрямку. Нарада ОБСЄ з розгляду виконання в галузі людського виміру, Варшава, 24 вересня 2013 року

Проект «Без Кордонів» вітає розробку Україною Стратегії захисту та інтеграції ромської національної меншини та Плану заходів щодо реалізації Стратегії.  Водночас, ми вимушені звернути увагу на відсутність будь-яких ефективних дій щодо прав інших меншин в Україні.  Держава роками не використовувала можливостей формулювання політики із захисту прав меншин і відмовлялася помічати нагальність питання її розробки. Проект «Без Кордонів» закликає Україну вжити негайних заходів щодо виконання зобов’язань за міжнародними договорами з прав людини та угодами в рамках  Східного партнерства, створити правову базу для захисту прав меншин та попередження порушень їх прав, а також забезпечити активну участь меншин у цьому процесі.

The web-site is created with the support of Open Society Institute
Creative Commons License Content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.